ارزش زندگی در قشم

زندگی نعمت بی نظیری است که خداوند متعال آن را به ما هدیه داده است، ما به جهان آمده ایم لغایت با حیات کردن ارزش اکثریت پیدا کنیم و به دانشمند هستی نگرش های جدیدی بیافزاییم. نقش آفرینی ما در این گیتی به خودمان بستگی دارد. ما هستیم که راه زندگی خویش را تعیین می کنیم، در این راستا نخست باید خویش را بشناسیم. خودشناسی کلید معمای وجود است چون “هر آدم خود را بشناسد، خدای خویش را شناخته است.” خودت را بشناس، توانایی هایت را بشناس و به آنها بیفزا و به نقاط سستی و قوت خود اخطار داشته باش و تهدید ها و فرصت های موجود را شناسایی کن.

بعد از داشتن نگرش درباره عالم هستی در مرحله خودشناسی لازم است که وظیفه خود را به نکوداشتن بدانیم و به طور شایسته به آن عمل کنیم. آموختن و یادگیری به عنوان اولین گام در گذرگاه خودشناسی، ما را به مرحله اصلی زندگی انسان پیوند می زند. فرد به خاطر تعاملی که با پیرامون دارد، وظیفه دارد با آموزش به زندگی خود کیفیت دهد. بعد از این مرحله، زندگی شغلی پیش درآمد می شود که اهمیت بسزایی در خوشبختی انسان ها دارد. اگر چه کامیابی در زندگی تحصیلی، صرفا به موفقیت در حیات شغلی نمی انجامد! ولی باید دانست ارزانترین تور قشم که دانش و چیرگی مرتبط کارایی بسزایی بر کامیابی شغلی افراد دارد. فلذا بهتر است پیش از انتخاب رشته تحصیلی به همسویی آن با علایق و استعدادهای خویش پروا کافی نماییم.

می طاقت گفت در عصر فعلی – عصر پکیدن اطلاعات – که سرعت تغییرات را ثانیه ها می سنجند، نگاهی اخیر به مبحث پیشه و زندگی بایستگی دارد چرا که نگاه متفاوت افراد به جستار اشتغال، دیدگاه ها و رفتارهای متفاوتی را متعاقب خواهد داشت.

تاکنون چقدر به اهداف شغلی خود اندیشیده اید؟

آیا می دانید که بعد از فراغت از تحصیل یا سرانجام دوره های چیرگی آموزی چه خواهید کرد؟

آیا در درازا دوران تحصیلی یا حتی دوران نوجوانی، کار و جنبش اقتصادی درآمدزا داشته اید؟

دانش نگرش کسب و کار و همجهت نمودی اهداف تحصیلی و شغلی تا کران زیادی به بهبود شرایط زندگی فردی و موقعیت اجتماعی شما کمک خواهد کرد. دیدگاه تجاری خویش را در کاربرگ بعد منعکس کنید.