گنبد خشتی مشهد

بنای اولیه گنبد خشتی در دوران تیموریان و دردوران صفوی و قاجارتکمیل شده است.

گنبد خشتی در احد از گذرهای قدیمی به نام چهارسوق نوغان قرار دارد.این بنای تاریخی و مذهبی آرامگاه سلطان غیاث الدین محمد یکی از سادات موسمی شهر مشهد است.

انگیزه نام گذاری این بنا به گنبد خشتی به علت آجری بها تور مشهد یا خشتی بودن آن است.

گنبدخشتی از عقیده معماریدارایدو بخش مهم پیوسته است که شامل فضای زیرگنبد چهارنشین و هشتی ورودی می باشد.

برای ورود به آرامگاه ک ازسطح زمین پایین تراست باید از دالانی مسقف به طاق چشمه ای و به ارتفاع چهار متر عبور کرد.

طول دالانه 7/4 متر به ضریح ختم می شود که محوطهای5/9 در 7 متر با سقفی بلند به بلندی 12 متر است.

ضریح خود حائز ابعاد 2 در 8/1 متر با ارتفاع 7/2 متر جنس ضریح ازآهن است.

گنبد خشتی مشهد در تاریخ 16 دی 1345 با شماره ثبت 616 به عنون یکتا ازآثار ملی ایران به ثبت واصله است.